موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)

شهرت حرز امام جواد (علیه السلام)

شهرت حرز امام جواد (علیه السلام)

به همراه داشتن حرز امام جواد (ع) در میان شیعیان و ایرانیان چندان متداول بوده که «در حرز جواد کسی بودن» و «حرزجواد خود کردن» به معنای پیوسته با او بودن و همیشه کسی را همراه خود کردن مثل شده است. (لغت نامه دهخدا ذیل حرز جواد(ع))

حرز در میان شیعیان

حرز در فرهنگ شیعی از فرهنگ سایر مسلمانان متداول تر بوده است. وجود انبوهی از حرزها و عوذه‌ها و دعاهای حفظ، که در کتب ادعیه و حدیث امامیه ثبت شده، شاهد این مدعاست. (ابن‌طاووس، ۱۴۱۴) منبع: ویکی شیعه

حرز در شعر فارسی

از واژه حرز در شعر فارسی هم استفاده شده است؛ از جمله شاعران نامدار سده ششم هجری قمری یکی دانشمندان ایرانی وحدالدّین محمّدبن محمّد انوری معروف به انوری ابیوردی و همچنین افضل‌الدّین بدیل بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی از بزرگ‌ترین قصیده سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی از واژه حرز در شعر خود استفاده نموده اند.

 

حرز در شعر انوری

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۷، بیت شماره ۱۸

گفت قضا کز پی سباع نوشتست
کاتب تقدیر حرز روح امین را

دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۱۶، بیت آخر

ای قوی بازو به حفظ دولت و دین
حرز بازو باد حفظ کردگارت

دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۲۷، بیت شماره ۱۶

هر کجا از حمایتت حرزیست
در الم چون شفا هزار اثرست

دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۳۱، بیت شماره ۱۵

هم طاعت او حرز وضیع است و شریفست
هم خدمت او حصن صغیرست و کبیرست

دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۸۳، بیت آخر

جاهت از حرز و حفظ مستغنی
جانت از عمر و مال برخوردار

دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۹۴، بیت شماره ۲

حامل حرز نامه امرت
صادر و وارد صبا و دبور

دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۱۴۶، بیت شماره ۱۹

زان در دلم نبود اثر زانکه همچو حرز
راندم همی مدیح خداوند بر زبان

دیوان اشعار، قصاید، قصیده شماره ۱۶۷، بیت شماره ۸

باز بی حرز دولتش تیهو
شیر بی‌ طوق طاعتش روباه

دیوان اشعار، مقطعات، شماره ۷۷، بیت شماره ۵

باز در طاعت تو کبک نواز
دیو در دولت تو حرز پرست

دیوان اشعار، مقطعات، شماره ۲۰۴، بیت شماره ۲۴

تو که در حفظ ایزدی چه کنی
حرز و تعویذ اهل جند و خجند

دیوان اشعار، مقطعات، شماره ۲۵۰، بیت شماره ۸

هرکرا برتن از قبول تو حرز
المش چون شفا بنگراید

 

حرز در شعر خاقانی

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۷، بیت شماره ۵

نکتهٔ دوشیزه من حرز روح است از صفت
خاطر آبستن من نور عقل است از صفا

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۹، بیت شماره ۲۶

چرخ را توقیع او حرز است چون او برکشد
آن سعادت بخش مریخ زحل‌وش در وغا

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۳۱
بیت شماره ۲۱

خصم ار بزرجمهری یا فسردگی کند
تایید میر باد که حرز امان ماست

بیت شماره ۳۰

عدل همام گفت که ما حرز امتیم
ما در ضمان خلق و خدا در ضمان ماست

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۳۴، بیت شماره ۲۹

پار آن قصیده گفت که تعویذ عقل بود

و امسال این قصیده که هم حرز جان اوست

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۳۸، بیت شماره ۱۱

دیو خوئی است کو به دست بشر
هیچ حرز امان نخواهد داد

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۵۸، بیت شماره ۲۲

ملک را حرز امان از رای اوست
روح بر حرز امان خواهم فشاند

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۷۲، بیت شماره ۵۲

دشمنانش همره غولند اگر خود بهر حرز
هشت حرفش هفت هیکل‌وار دربر ساختند

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۸۰، بیت شماره ۳۱

نه حرف نام اوست به ده نوع حرز روح
تا نقش آن، به عرض معلی برافکند

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۸۱، بیت شماره ۸۰

خاک مشکین که ز درگاه رسول آورده است
حرز بازوش چو الکهف و چو کاها بینند

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۹۱، بیت شماره ۵۰

مرا بین که آیات ابیات مدحش
نه تعویذ جان، حرز ایمان نماید

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۹۶، بیت شماره ۳۵

هیکل و نشره و حرزی که اجل باز نداشت
هم به تعویذ ده شعبده‌گر بازدهید

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۱۲، بیت شماره ۴۸

حرز عقل است مرهم دل ریش
تیغ روز است صیقل شب تار

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۱۴، بیت شماره ۸۰

این یمین مراست جای یمین
وان یسار مراست حرز یسار

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۲۵
بیت شماره ۲۰

مصروع بود دریا کف بر لب آوریده
آمد سنان خسرو، بنوشت حرز حالش

بیت شماره ۶۴

فرمانت حرز توحید اندر میان جان‌ها
جان بر میان زمانه از بهر امتثالش

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۲۶، بیت شماره ۲۴

خرد ناایمن است از طبع ز آن حرزش کنم حیرت
چو موسی زنده در تابوت از آن دارم به زندانش

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۳۵، بیت شماره ۸۰

حرز فرشتگان چپ و راست می‌کنم
این نامه را که داشت ز مشک ختن ختام

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۳۷
بیت شماره ۶۱

یعنی امسال از سر بالین پاک مصطفی
خاک مشک آلود بهر حرز جان آورده‌ام

بیت شماره ۶۲

وقف بازوی من است این حرز و نفروشم به کس
گرچه ز اول نام دادن بر زبان آورده‌ام

بیت شماره ۶۳

خاک بالین رسول الله همه حرز شفاست
حرز شافی بهر جان ناتوان آورده‌ام

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۶۲، بیت شماره ۱۱

حرز امم، حبر امام احمشاد
قاضی شه پرور و سلطان نشان

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۷۳، بیت آخر

چون به در مصطفی نایب حسان توئی
فرض بود نعت او حرز امم ساختن

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۷۵، بیت شماره ۱۹

فیلسوف اعظم و حرز امم کز روی وهم
جای او جز گنبد اعظم نخواهی یافتن

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۹۲، بیت شماره ۵۳

حرز سپاهت پیش و پس، اسماء حسنی باد و بس
بر صدر اسما هر نفس انوار اسما ریخته

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۹۸، بیت شماره ۳۸

خط کفش حرز شفا، تیغش در او عین الصفا
چون نور مهر مصطفی جان بحیرا داشته

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۱۹۹، بیت شماره ۴۹

ای اعتقاد نه زن و ده یار مصطفات
از نوزده زبانیه حرز امان شده

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۲۰۴، بیت شماره ۵

الوداع ای کعبه کاینک درد هجرت جانگزاست
شمه‌ای خاک مدینه حرز و درمان آمده

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۲۱۴، بیت شماره ۴

هیکل خاک را ز نور حرز نویسد آسمان
در حرکات از آن کند، جدول جوی مسطری

دیوان اشعار،قصاید، قصیده شماره ۲۲۴، بیت شماره ۱۶

توقیع ملک دید جهان گفت زهی حرز
هم داعیهٔ امنی و هم دفع وبائی

دیوان اشعار،ترجیعات، شماره ۱، بیت شماره ۹۲

عقل که دید طلعتش حرز بر او دمید و گفت
اینت شه ملک سپه، عرش لوای مملکت

دیوان اشعار،ترجیعات، شماره ۶، بیت شماره ۴۷

حرز امت سپاهدار عجم
کهف ملت، نگاهبان ملوک

دیوان اشعار،ترجیعات، شماره ۷
بیت شماره ۱۰۶

خطبه مدحش چو برخواند آفتاب
مشتری حرز امان می‌خواندش

بیت شماره ۱۲۷

کنیتش چون بشمری هر هشت حرف
نه فلک را حرز جان بینی به هم

دیوان اشعار،ترکیبات، شماره ۲، بیت شماره ۹۳

نعلی که افکند ادهمش شمشیر سازد رستمش
مومی که گیرد خاتمش حرز سلیمان بینمش

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۲۸، بیت شماره ۵

حرزی است کز قلاده اهریمن خبیث
بگسست و در حمایل روح المین گریخت

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۵۰، بیت شماره ۵۲

حرز جان ساز ادب کاین کلمه
بر سر افسر کسری رقم است

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۷۶، بیت شماره ۱

شاها معظما ملک الشرق خسروا
تو حیدری و حرز کیان ذوالفقار توست

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۹۷، بیت شماره ۲

حرز امت محمد آنکه ز حلم
کنیتش دهر بوتراب کند

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۱۰۱، بیت شماره ۱

اقضی‌القضاة عمر عبد العزیز راست
جاهی کز آن ملائکه حرز حریز کرد

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۱۰۸، بیت شماره ۱۴

اگر زمانه ز نام کرام حرز کند
مجاهد الدین حرز کرام او زیبد

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۱۵۰، بیت شماره ۳۴

نعت او حرز جان خاقانی است
کز جهان احتساب دیدستند

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۲۱۳، بیت شماره ۹

هر هشت حرف افضل ساوی است نزد من
حرزی که هفت هیکل رضوان شناسمش

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۲۲۸، بیت شماره ۶

ببین مثال خلافت به دست نور الدین

که بهر دست سلاطین کنند حرز کمال

دیوان اشعار،قطعات، شماره ۳۲۱، بیت شماره ۲۵

جان مصروع شوق را ز مثال
خط حرز و شفا فرستادی

 

گردآوری: محمدمهدی فرحدل کارشناس زبان و ادبیات فارسی

دکمه_خرید_محصول copy

Big news weekly newsletter
Big news weekly newsletter
Get a helpful email every week by subscribing to our newsletter!
You can cancel your membership at any time!
6 نظرات
 1. امید یحیی می گوید

  سلام
  من بعد از بررسی های سایت های مختلف به این سایت رسیدم برای خرید حرز امام جواد ع
  فقط سوال من اینست که خدایی این حرزی که شما میفروشید واقعا روی پوست آهو نوشته شده ؟
  و تمام مراحل و شرایط نوشتن آن رعایت شده ؟
  آیا کسی که این را نوشته دارای شرایط کتابت این حرز عظیم شان بوده ؟
  با صداقت جواب بدهید اگر این شرایطی که گفتم دارید من و دوستانم سفارش گذاری خواهیم کرد .

  با سپاس

  امید

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام علیکم
   ما پوست اهو رو از افراد تضمین شده ای تهیه میکنیم و حرز ها هم توسط طلاب حوزه علمیه و با اداب نگارش میشه و محصولات ما در محل موسسه قابل رؤیت است و مورد مخفی از مردم نداریم

   التماس دعا
   یاعلی

 2. مرتضی می گوید

  سلام. ببخشید برای اسم اعظمی که در وسط حرز امام جواد ع با اعداد و حروف نوشته میشه دو روایت هست. شما هر دو را می نویسید یا طبق یکی از روایتها می نویسید. چون کمی بین دو روایت تفاوت وجود داره، در اینصورت از کجا مطمئن هستید که این اسم درست نوشته شده؟ ممنون.

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام علیکم
   با قبولی طاعات و عبادات
   این دو نقل از اشکالی در روایت مهج العوات این طاووس امده هر دو معتبر است چون اگر دقت کمنید دوشکل در روایت امده ولی با پژوهشی که توسط متخصصین اسم اعظم انجام شده است ان شکلی که معتبر است داخل حرز امام جواد نوشته می شود

   موفق باشید
   یاعلی

 3. مرتضی می گوید

  سلام. ببخشید. من دعای رزق امام علی ع سفارش دادم. آیا این دعا هم مثل حرز امام جواد ع قاب دارد یا نه؟ اگرندارد برای اینکه در طول زمان از بین نرود چطور آنرا نگهداری و همراه کنیم. ممنون.

  1. مدیر سایت می گوید

   سلام علیکم
   با قبولی طاعات و عبادات
   دعای گشایش روزی امام علی روی پوست اهو نوشته می شود و داخل کاغذی گذاشته میشود و دور ان با چسب محافظت میشود البته میتوانید دربیاورید و داخل محفظه ی دیگری بزارید رد ضمن نقره برای حرز روایت شده است و توصیه برای گشایش روزی نشده است

   باتشکر از خرید شما
   یاعلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 6 =